اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری - دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی- دانشگاه زنجان

2 استاد دانشگاه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی- دانشگاه زنجان

چکیده

به‌‌منظور بررسی اثر مصرف کروم آلی بر عملکرد میش‌های دوقلو آبستن، 16 راس میش آبستن نژاد افشاری با میانگین وزن بدن 5/4±8/91 کیلوگرم و روزهای آبستنی 7/1±9/116 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت انفرادی به دو جیره غذایی که یکی بدون مکمل کروم و دیگری حاوی 1 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده‌خشک از مکمل کروم آلی بود، اختصاص یافتند. میش‌ها دو مرتبه در روز و با جیره کاملاً مخلوط تغذیه شدند. ماده‌خشک مصرفی، فراسنجه‌های خون، وزن بدن میش‌ها، وزن تولد بره‌ها و افزایش وزن روزانه آنها اندازه گیری شد. ماده‌خشک مصرفی پس از زایش در گروه دریافت‌کننده مکمل آلی کروم تمایل به افزایش داشت (1/0>P). میزان افزایش وزن بره‌ها در روز 10 پس از تولد در گروه شاهد بیشتر از گروه آزمایشی بود (98/8 کیلوگرم در برابر 92/7 کیلوگرم)، در حالی که در روزهای 30 و 60 پس از زایش تفاوتی بین تیمارها مشاهده نگردید میانگین افزایش وزن روزانه در دوره 0-10 روزگی در گروه شاهد تمایل به افزایش بیشتر داشت (06/0=P) ولی در دوره 30-60 روزگی میانگین افزایش وزن روزانه در گروه دریافت کننده کروم آلی بالاتر بود (02/0=P). خورانیدن کروم آلی غلظت پروتئین‌کل (0/7 در برابر 6/7 میلی‌گرم در دسی لیتر) و آلبومین پلاسمای‌خون (9/3 در برابر 4/4 میلی‌گرم در دسی لیتر) پس از زایش در گروه دریافت کننده کروم افزایش معنی‌داری داشت، در‌حالی که میزان تری‌گلیسرید پلاسمای خون (5/125 در برابر 9/120 میلی‌گرم در دسی لیتر) پس از زایش در گروه شاهد بالاتر از گروه تغذیه شده با کروم آلی بود

کلیدواژه‌ها

موضوعات