اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف از این آزمایش ارزیابی اثرات دو روش مختلف مصرف زیلپاترول هیدروکلراید همراه با سه سطح مختلف پروتئین روی عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و متابولیت‌های خونی در بره‌های نر پرواری لری-بختیاری بود. تعداد 42 راس بره نر با میانگین وزن اولیه 4/4± 0/47 کیلوگرم براساس وزن اولیه به شش گروه آزمایشی تقسیم و با جیره‌های حاوی 14، 5/15 و 17 درصد پروتئین و 2/0 میلی‌گرم زیلپاترول به ازای هر کیلوگرم وزن زنده بره‌ها تغذیه شدند. 28 روز به صورت روزانه و 42 روز به صورت یک روز در میان روش‌های مختلف مصرف زیلپاترول بودند. جهت اندازه‌گیری فراسنجه‌های خونی، دو مرحله خونگیری در روز صفر آزمایش و روز 42 آزمایش (روز قطع مصرف زیلپاترول) از سیاهرگ گردن انجام شد. اثرات اصلی روش مصرف زیلپاترول و سطوح پروتئین مصرفی روی مصرف خوراک و بازده لاشه معنی‌دار نبود. وزن نهایی، میانگین افزایش وزن روزانه و افزایش وزن کل در بره‌هایی که با پروتئین 17درصد تغذیه شده بودند، افزایش معنی‌داری (05/0>P) نسبت به بره‌هایی که با سطوح پایین پروتئین تغذیه شده بودند، نشان داد. بره‌های تغذیه شده با پروتئین 17درصد وزن لاشه و سطح مقطع ماهیچه راسته بیشتری داشتند (01/0>P). اثرات متقابل روش مصرف زیلپاترول و سطوح پروتئین مصرفی بر میانگین صفات مرتبط با عملکرد رشد و خصوصیات لاشه در بره‌ها معنی‌دار نبود. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که تنها اثرات اصلی پروتئین باعث بهبود عملکرد رشد و خصوصیات لاشه شد. اما اثرات متقابل دو روش استفاده از زیلپاترول همراه با سطوح مختلف پروتئین، این متغییرها را تحت تأثیر قرار نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات