برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی، از 19388 رکورد روزآزمون وزن مربوط به 6013 راس گوسفند نژاد مغانی جمع آوری شده طی 15 سال (1374-1388) در ایستگاه تحقیقاتی دشت مغان واقع در استان اردبیل استفاده گردید. . سال- فصل رکوردگیری، سال- فصل تولد، جنسیت بره، نوع تولد و شکم زایش مادر به عنوان عوامل ثابت دسته‌بندی شده و سن مادر هنگام زایش بره و سن بره هنگام رکوردگیری به عنوان متغیرهای همبسته (کواریت) در نظر گرفته شدند. عوامل تصادفی موجود در مدل شامل اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم، اثر ژنتیکی افزایشی مادری، اثر محیطی دائمی ‎مستقیم و اثر باقیمانده بود. مدل 9 با درجه برازش 2 برای دو اثر ژنتیکی و درجه برازش 4 برای اثر محیطی دائمی‎ و با تعداد 21 پارامتر به عنوان مناسبترین مدل معرفی شد. مقدار وراثت‎پذیری با این مدل برای وزن تولد و وزن در سنین 90، 180، 270 و 360روزگی به ترتیب 069/0 ، 002/0 ،005/0، 013/0 و 021/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که وراثت‌پذیری مستقیم، پس از تولد کاهش یافته و در سن 90 روزگی به حداقل مقدار خود ‎رسید، ولی پس از آن همزمان با افزایش سن، افزایش می‎یابد. وراثت‎پذیری مادری بعد از تولد کاهش چشمگیری داشته و سپس با نوسان اندکی تا 360 روزگی با بالا رفتن سن افزایش یافت. حداکثر همبستگی‎ بین وزن 270 و 360 روزگی بدست آمد و میزان همبستگی‎ها در اکثر موارد به موازات افزایش فاصله بین سنین، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات