تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سی راس گوساله نر هلشتاین به وزن تقریبی22±308 کیلوگرم و میانگین سنی حدود 10 ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 جیره آزمایشی و 10 تکرار در هر تیمار به مدت 100 روز مورد استفاده قرار گرفتند. جیره های آزمایشی شامل، تیمار اول جیره شاهد حاوی دانه جو خیسانده شده در آب، تیمار دوم شامل جیره بر پایه دانه جو خیسانده شده با سطح 0/5 درصد اسید لاکتیک و تیمار سوم شامل جیره بر پایه دانه جو خیسانده شده با سطح 1 درصد اسید سیتریک بودند. صفات عملکردی، فراسنجه های خونی، قابلیت هضم مواد مغذی و اسیدیته مدفوع گوساله ها اندازه گیری گردید. وزن نهایی، افزایش وزن روزانه و نسبت خوراک مصرفی به افزایش وزن گوساله ها به طور معنی داری تحت تاثیرجیره ها قرار گرفت (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات