ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد- گروه علوم دامی

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی هم‌خونی در گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب با و بدون استفاده از انتقال جنین به کمک شبیه‌سازی تصادفی بود. به این منظور دو سطح نوع آمیزش (تصادفی، حداقل همتباری)، دو سطح شدت انتخاب برای چهار مسیر انتخابی (بالا و پایین) با و بدون استفاده از انتقال جنین برای مادر نرهای آینده باهم ترکیب شده و در مجموع 8 سناریو مورد مقایسه قرار گرفت. 5000 گاو ماده توزیع شده بین 50 گله 100 راسی و ثبت شده برای 6 صفت تولید شیر، پروتئین، چربی، سن در اولین گوساله‌زایی، فاصله گوساله‌زایی و نمره سلولهای بدنی برای 30 سال شبیه‌سازی شد. روند و تغییرات سالیانه هم‌خونی برای 8 سناریو و سطوح مختلف عوامل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آمیزش با حداقل همتباری و شدت انتخاب پایین نسبت به آمیزش تصادفی و شدت انتخاب بالا به ترتیب 43/60 و 56 درصد تغییرات هم‌خونی کمتری دارند. تغییرات سالیانه هم‌خونی در موقع استفاده کردن از انتقال جنین نسبت به حالت استفاده نکردن 98/21 درصد بیشتر بود. کمترین تغییرات سالیانه هم‌خونی برای سناریو هشتم (آمیزش با حداقل همتباری- شدت انتخاب پایین- استفاده از انتقال جنین) و بیشترین تغییرات سالیانه هم‌خونی برای سناریو سوم (آمیزش تصادفی- شدت انتخاب بالا- استفاده از انتقال جنین) بدست آمد. با توجه به نتایج می‌توان گفت که انتخاب حیوانات با شدت بالا و استفاده از انتقال جنین با هدف افزایش پیشرفت ژنتیکی بهتر است در کنار آمیزش‌های با حداقل همتباری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات