بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

چکیده

هدف از این مطالعه برآورد ضرایب همخونی و بررسی اثرات آن بر صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6 ماهگی، وزن 9 ماهگی و وزن یک‌سالگی در گوسفند زندی است. داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ثبت شده 6140 راس بره بود که طی سال‌های 1370 تا 1390 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند زندی تهران جمع‌آوری شده بود. 32/36 درصد از کل حیوانات همخون بودند. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون 22/1 و 61/3 درصد بود. میانگین ضریب همخونی در هر سال 01/0±02/0 درصد افزایش یافته بود که از نظر آماری معنی‌دار بود. تجزیه و تحلیل اثر همخونی بر صفات مورد مطالعه با استفاده از 12 مدل مختلف در قالب مدل دام با روش حداکثر درستنمایی محدود شده انجام شد. ضریب تابعیت صفات وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن 6ماهگی، وزن 9‌ماهگی و وزن یک‌سالگی از همخونی به ترتیب 87/4 ± 49/3-، 18/20 ± 20/42-، 12/25 ± 35/60-، 80/24 ± 70/40-، 24/29 ± 55/76- گرم برآورد شد که برای صفات وزن تولد و وزن 9ماهگی از نظر آماری معنی‌دار نبوده ولی برای بقیه صفات معنی‌دار بود. در نتیجه به منظور جلوگیری از افزایش اثرات زیان‌آور ناشی از همخونی باید با حذف آمیزش‌های خویشاوندی بسیار نزدیک و افزایش آمیزش‌های دور، همخونی را در این گله مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات