مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام دانشگاه تهران

2 گروه علوم دامی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

3 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

چکیده
به دلیل اهمیت چربی شیر از نظر تأمین برخی از اسیدهای چرب خاص در تغذیه انسان، دستکاری پروفیل اسیدهای چرب بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه تاثیر مصرف روغن ماهی و پالم بر پروفیل اسیدهای چرب شیر، تعداد ده راس گاو هلشتاین با حداقل یکبار زایش بر اساس تاریخ زایش احتمالی، از شش هفته قبل تا 63 روز پس از زایش به طور تصادفی، روغن اشباع پالم یا روغن ماهی را دریافت نمودند. تولید شیر به صورت روزانه و ترکیبات شیر به طور هفتگی تعیین شدند. پروفیل اسیدهای چرب چربی شیر با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی تعیین شد. مکمل روغن ماهی موجب کاهش مقدار اسیدهای چرب اشباع در چربی شیر شده (05/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات