تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشگاه گرگان

3 عضو هیئت علمی- دانشگاه فردوسی مشهد

4 مربی/ دانشگاه گنبد کاووس

5 کارشناس ارشد/ ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کردی حسین آباد شیروان

چکیده

چکیده
این پژوهش بر روی میش‌های نژاد کردی ایستگاه پرورش و اصلاح‌نژاد حسین‌آباد شیروان صورت گرفته است. به ‌منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی، تعداد 1065 رکورد روزآزمون درصد پروتئین شیر مربوط به 245 رأس میش جمع‌آوری شد. رکوردگیری از هر رأس میش در اردیبهشت ماه سال 1391 شروع گردید و تا پایان دوره شیردهی ادامه یافت. برای آنالیز ژنتیکی داده‌ها، از مدل روز‌آزمون با ضرایب تابعیت تصادفی استفاده شد. در مدل تابعیت تصادفی ، اثرات ثابت شکم زایش، تعداد بره در زایش، ماه رکوردگیری، متغیرهای کمکی سن در هنگام رکوردگیری و روزهای شیردهی گنجانده شدند. تابع چند جمله‌ای لژاندر با درجات برازش مختلف برای مدل‌ تصادفی در خصوص تنوع ژنتیکی افزایشی و محیطی دائم در نظر گرفته شدند که چند جمله‌ای لژاندر با درجه برازش 2 به‌عنوان بهترین مدل انتخاب شد. برای برازش مدل روزآزمون با تابعبت تصادفی از نرم افزارWOMBAT استفاده شد. اجزای واریانس (کواریانس) ژنتیکی و محیطی توسط روش حداکثر درست نمائی محدود شده برآورد شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کم‌ترین مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی در اوایل شیردهی و بیشترین مقدار آن در اواخر شیردهی بدست آمد. واریانس فنوتیپی و محیطی دائم در ابتدای و انتهای شیردهی بالا بود. وراثت پذیری در طول دوره شیردهی افزایش یافت که کم‌ترین مقدار آن در ابتدا (096/0) و بیشترین مقدار آن در انتهای شیردهی (178/0) بدست آمد. همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی و محیطی دائم برآورد شده بین روز آزمون‌های نزدیک بیشتر از روزآزمون‌های دور از هم بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات