اثرجیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گاوهای شیری جرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 مرکز تحقیقاتی مکس رابنر. کیل. آلمان.

3 دانشگاه تگزاس- تک. تگزاس. آمریکا.

چکیده

هدف اصلی این آزمایش ارزیابی اثر جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیرالیافی زیاد بر عملکرد تولید، القاء التهاب، پاسخ نوتروفیل و برخی نشانگرهای التهابی در گاوهای شیری نژاد جرزی بود. برای انجام آزمایش از 7 رأس گاو چند شکم‌زا (5/0±5/2) با میانگین روزهای شیردهی 3±71 و میانگین تولید شیر 6/6 ± 28 کیلوگرم استفاده شد. تمامی گاوها در دو هفته اول آزمایش جیره شاهد (حاوی 34 درصد کربوهیدرات‌های‌ غیرالیافی) و در هفته سوم، جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیرالیافی زیاد (حاوی 40 درصد کربوهیدراتهای‌ غیرالیافی) را دریافت کردند. میزان انرژی و پروتئین هر دو جیره یکسان بود. مصرف خوراک هر حیوان و تولید شیر اندازه‌گیری شد. جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیرالیافی زیاد ماده خشک مصرفی را کاهش داد (05/0>P) ولی تولید شیر تحت تأثیر قرار نگرفت. سه نشانگر التهابی بیگانه‌خواری، انفجار‌تنفسی و تولید پروتئین ال-سلکتین بر سطح نوتروفیل‌ها اندازه‌گیری شد. تولید ال-سلکتین در اثر مصرف جیره با کربوهیدراتهای غیرالیافی زیاد افزایش(05/0>P) و بیگانه‌خواری کاهش یافت (10/0>P). انفجارتنفسی تحت تأثیر جیره قرار نگرفت. هاپتوگلوبین و روی به عنوان دیگر شاخص‌های مهم التهاب و سایتوکاین پیش التهابی تومور نکروسیس فاکتور آلفا در پلاسما اندازه گیری شد. میزان هاپتوگلوبین پلاسما افزایش و روی پلاسما کاهش یافت. افزایش معنی‌داری در مقدار تومور نکروسیس فاکتور آلفا مشاهده نشد (05/0P>) . افزایش تولید ال-سلکتین و میزان هاپتوگلوبین پلاسما و کاهش روی پلاسما همراه با کاهش ماده خشک مصرفی و بیگانه‌خواری حاکی از القاء التهاب با مصرف جیره حاوی کربوهیدرات‌های غیرالیافی زیاد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات