اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

5 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن منابع مختلف انرژی (شامل ذرت، جو و ملاس) به جیره حاوی کود مرغی فرآورری شده با حرارت (به عنوان مکمل نیتروژنی) بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک شکمبه شامل کربوکسی متیل سلولاز، میکروکریستالین سلولاز، فعالیت تجزیه کاغذ صافی و آلفا آمیلاز در بخش‎های مختلف شیرابه شکمبه (شامل بخش جامد، خارج سلولی و درون سلولی) و ابقای نیتروژن انجام گرفت. بدین منظور از 15 رأس گوسفند نر مغانی در قالب طرح کاملاً تصادفی متعادل با 3 تیمار و 5 تکرار استفاده گردید. جیره‌های آزمایشی شامل جیره حاوی ذرت (یونجه، کاه گندم، کود مرغی و ذرت)، جیره حاوی جو (یونجه، کاه گندم، کود مرغی و جو) و جیره حاوی ملاس (یونجه، کاه گندم، کود مرغی و ملاس) به عنوان منبع انرژی‌زا بودند. فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلولاز و فعالیت تجزیه کاغذ صافی در بخش‌های جامد، خارج سلولی، درون سلولی و کل (مجموع هر سه بخش) شیرابه گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی ملاس در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود (05/0>P). همچنین، استفاده از ملاس در جیره، در مقایسه با منابع نشاسته‌ای (ذرت و جو)، سبب افزایش فعالیت آلفا آمیلاز در بخش جامد، درون سلولی و کل شیرابه شکمبه و ابقاء نیتروژن گردید (05/0>P). فعالیت آنزیم میکروکریستالین سلولاز در جیره‌های آزمایشی مشابه بود (05/0

کلیدواژه‌ها

موضوعات