تأثیر پوست انار عصاره‌گیری نشده و عصاره‌گیری شده بر فراسنجه‌های تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند نژاد قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته تغذیه دام دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس

3 هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارزش تغذیه‌ای پوست انار عصاره‌گیری شده با و بدون استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول بر کنیتیک تولید گاز به روش آزمایشگاهی و برخی فراسنجه­های تخمیر شکمبه­ای همانند نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چرب فرار و جمعیّت پروتوزوآدر گوسفند بود. مقادیر کل ترکیبات فنولیک (01/۰P<)، تانن کل (01/۰P<)، اسید گالیک آزاد (01/۰P<) و گالوتانن (01/۰P<) در پوست انار عصاره‌گیری شده در مقایسه با عصاره‌گیری نشده کاهش یافت. با استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول همراه با پوست انار عصاره­گیری ­نشده، مقادیر تولید گاز در ۲۴ ساعت (01/۰P=)، گوارش‌پذیری ماده آلی (047/۰P=)، انرژی قابل متابولیسم (018/۰P=)، سوبسترای هضم شده واقعی (01/۰P<)، تولید گاز بالقوه (b) (01/۰P<) افزایش یافت، ولی تولید پروتئین میکروبی، ضریب تفکیک و محصول گاز تحت تأثیر قرار نگرفتند. عصاره‌گیری سبب افزایش تولید پروتئین میکروبی و مقدار ضریب تفکیک گردید (01/۰P<). افزودن پلی‌اتیلن‌گلیکول به پوست انار عصاره‌گیری نشده مقدار اسیدهای چرب فرار کل (04/۰P=) و استات را افزایش داد. استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول همراه با پوست انار عصاره‌گیری نشده و عصاره‌گیری شده نیتروژن آمونیاکی را افزایش داد (01/۰P<). استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و عصاره‌گیری، مقدار کل پروتوزوآ (01/۰P<) و زیر خانواده انتودینیوم (01/۰P<) را افزایش داد، ولی تعداد زیر خانواده دیپلودینینه (01/۰P<) با افزودن پلی‌اتیلن‌گلیکول افزایش یافت. در کل، استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول سبب بهبود ارزش غذایی پوست انار شد، در حالی­که عصاره‌گیری تأثیر منفی بر ارزش غذایی پوست انار داشت. به هر حال انجام مطالعات درون­تنی برای بررسی بیشتر تأثیر استفاده از این محصول بر بازده کاربرد انرژی و پروتئین در نشخوارکنندگان، پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات