تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی

2 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشمر

3 دانشگاه ْزاد اسلامی- واحد کاشمر

چکیده

امروزه با کمک ژنتیک ملکولی، امکان بررسی ژن‌های موثر بر صفات کمّی فراهم شده است. کاپاکازئین از جمله پروتئین-های مهم در شیر است که چندشکلی در ژن آن باعث بروز تفاوت‌هایی در صفات تولیدی شیر می‌شود. در این تحقیق از 91 راس گاو براون سوئیس نمونه خون گرفته شد، DNA به روش نمکی از خون کامل استخراج گردید و ژنوتیپ گاوها در جایگاه چندشکلی تک نوکلئوتیدی اگزون 4 به روش PCR-RFLP تعیین شد. با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده تحت مدل دام و مدل یک نرم افزار DFREML، ارزش اصلاحی حیوانات برای سه صفت تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین شیر به‌طور جداگانه پیش‌بینی شد. ارتباط ژنوتیپ با ارزش اصلاحی صفات مورد مطالعه در سطح معنی‌داری 5% توسط نرم‌افزار آماریSAS و رویه GLM بررسی شد. فراوانی ژنوتیپ AA، AB و BB به ترتیب 19/0، 35/0 و 46/0 و فراوانی آللی A و B به ترتیب 365/0 و 635/0 برآورد شد. آزمون کای-مربع بیانگرعدم تعادل هاردی واینبرگ در جمعیت بود (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات