بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبعیعی شهرکرد

2 عضو هیئت علمی

چکیده

در این تحقیق از رکوردهای طول عمر 1802 رأس میش، نتاج حاصل از 217 رأس پدر و 851 رأس مادر، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد که طی سال های 1368 تا 1391 جمع آوری شده بودند، استفاده گردید.داده ها با استفاده از رویه های Freqو Lifetest برنامه آماری SASتجزیه شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول عمر تولیدی میش‌ها 37//1774 روز (معادل 86/4 سال) بود. بیماری بالاترین علت حذف میش‌ها (22/51 درصد)، بویژه در شکم‌های زایش 3-1 بود. بعد از بیماری به ترتیب پیری، مشکلات باروری، تولید پایین، کشتار آزمایشی، حادثه فیزیکی، مازاد داشتی و در آخر تیپ نامناسب بیشترین درصد علت حذف میش‌ها را به خود اختصاص دادند. احتمال شرطی تلفات با افزایش سن روندی افزایشی داشت در حالی که میزان زنده مانی تجمعی روند کاهشی نشان داد. نسبت خطر مرگ تا سن 6 سالگی به طور جزئی ولی بعد از آن به شدت افزایش نشان داد. بنابراین به منظور بهبود طول عمر و زنده‌مانی میش‌ها لازم است با بهبود شرایط محیطی و مدیریتی به پیشگیری و درمان بیماری‌ها مبادرت نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات