تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی-دانشگاه گیلان

2 دانشیار-دانشگاه گیلان-دانشکده کشاورزی

چکیده

از یک مدل زیست اقتصادی قطعی و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری، برای برآورد ارزش اقتصادی صفات تولیدی (تولید شیر، مقدار چربی و پروتئین شیر)، صفات مرتبط با رشد (وزن تولد، افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری، افزایش وزن روزانه پس از شیرگیری و وزن زنده دام بالغ)، صفات تولید مثلی (سن در اولین زایش و فاصله بین دو زایش) و صفات عملکردی (ماندگاری پیش و پس از شیرگیری و طول عمر تولیدی) استفاده شد. در روش پرورش سنتی ارزش اقتصادی صفات رشد، ماندگاری و تولید شیر به غیر از پروتئین شیر، مثبت و صفات تولیدمثلی و طول عمر تولیدی منفی برآورد شد. در روش پرورش صنعتی، ارزش اقتصادی صفات تولید شیر، ماندگاری و طول عمر تولیدی مثبت و صفات تولید مثلی، صفات مرتبط با رشد به غیر از وزن زنده دام بالغ در روش پرورش هلشتاین، منفی بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تاثیر صفات بر درآمدها و هزینه‏ها در روش‏های پرورش مختلف، متفاوت است. نتایج همچنین نشان داد، عامل مدیریتی روش پرورش گوساله، نقش مهمی در تغییر ارزش اقتصادی صفات ماندگاری و تولیدی دارد .از طرفی سیستم قیمت‏گذاری تلیسه‏های مازاد عامل اصلی موثر بر ارزش اقتصادی صفات رشد و طول عمر به حساب می آید . به منظور بررسی تاثیر عامل قیمت بر ارزش اقتصادی، آزمون حساسیت ارزش اقتصادی صفات به تغییر 20%± قیمت‌ها در روش‏های پرورشی انجام شد و مشاهده شد که، مهمترین عامل تغییر ارزش اقتصادی صفات، قیمت وزن زنده بالغ می‏باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات