اثر جایگزینی نشاسته با فیبر محلول بر قابلیت هضم مواد مغذی و خصوصیات لاشه گوسفندان تغذیه شده با جیره‌های با کنسانتره بالا وتولید گاز منابع علوفه‌ای کم کیفیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

به منظور بررسی اثرات جایگزینی بخشی از نشاسته با فیبر محلول در شوینده خنثی، 16 راس بره نر در قالب طرح کاملاً تصادفی طی 90 روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- تیمار شاهد (فاقد تفاله چغندر)، 2- 18 درصد تفاله چغندر، 3 - 36 درصد تفاله چغندر و 4- 54 درصد تفاله چغندر (فیبر محلول بالا). قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در تیمار یک بیشترین و در تیمار چهار کمترین مقدار را نشان دادند. با افزایش تفاله چغندر قند در جیره قابلیت هضمNDF و ADF افزایش معنی‌داری نشان داده و در تیمار چهار بیشترین مقدار مشاهده گردید. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه کاهش معنی‮داری را از تیمار 1 به تیمار 4 نشان داد. در بررسی خصوصیات لاشه بیشترین وزن لاشه گرم در تیمار 1 و کمترین مقدار در تیمار 4 بدست آمد. تیمار 3 بیشترین وزن شکمبه پر و تیمار 1 بیشترین وزن شکمبه خالی را داشتند. کل چربی لاشه با افزایش میزان تفاله چغندر قند در جیره بطور معنی‌داری کاهش یافت. پتانسیل گاز تولید شده اختلاف معنی‮داری بین تیمار‮ها نداشته ولی نرخ تولید گاز کاه و پیت نیشکر تفاوت معنی‮داری داشتند. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که جایگزینی نشاسته با فیبر محلول از منبع تفاله چغندرقند تا سطح 36 درصد، می‮تواند بهبود قابلیت هضم بخش فیبری جیره و کاهش نسبی غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه را به دنبال داشته باشد اما سطح 54 درصد تفاله در جیره نمی‌تواند همانند جیره با نشاسته بالا از رشد حمایت نماید.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها

موضوعات