مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گرگان

چکیده

در این تحقیق با توجه به نقش تولید شیر و پرورش صنعتی گاوشیری در امنیت غذایی و تولید ناخالص ملی و همچنین جایگاه استان اصفهان در بخش دامپروری کشور ایران، به بررسی شاخص‌های اقتصادی تولید شیر در شهرستان اصفهان، پرداخته شده است. برای این منظور کارایی گاوداری‏های شیری با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‏ها (DEA) مورد ارزیابی قرار گرفت و بهره‏وری کل گاوداری‏ها نیز با استفاده از شاخص ترنکوئیست- تیل اندازه‏گیری شد. جمع‏آوری آمار و اطلاعات این تحقیق با روش‌های مطالعه اسنادی، مشاهده و مصاحبه حضوری انجام شد. نتایج محاسبه کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و بر مبنای حداقل‏سازی استفاده از نهاده‌ها نشان داد که 75 درصد گاوداری‏ها از لحاظ فنی کارا بودند؛ اما میانگین سطوح کارایی تخصیصی و اقتصادی گاوداری‏ها به ترتیب برابر با 80/0 و 78/0 بود. نتایج بررسی بازده نسبت به مقیاس نشان داد که 19 گاوداری بازده افزایشی، 5 گاوداری بازده کاهشی و 36 واحد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس داشتند. میانگین بهره‏وری کل در گاوداری‏ها نیز برابر با 94/0 محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات