برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد ابهر

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

به منظور ارزیابی اقتصادی و برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی از مدل زیست اقتصادی استفاده شد. برای برآورد پارامتر های اقتصادی مورد استفاده در معادلات زیست- اقتصادی و محاسبه ضرایب اقتصادی، دو گله گوسفند زندی در شهرستان ورامین با روش پرورش روستایی با ظرفیت 500 و 450 رأس میش داشتی از شهریور 1389 تا شهریور 1390 مطالعه شد. صفات مورد مطالعه برای برآورد ضرایب اقتصادی شامل وزن تولد، وزن شیرگیری، وزن شش ماهگی، ماندگاری تا شش ماهگی، تعداد بره در هر زایش و باروری بودند. برای آزمون حساسیت ضرایب اقتصادی به تغییر قیمت نهاده‌ها و ستانده‌ها در مدل زیست-اقتصادی، هزینه خوراک، قیمت وزن زنده دام وبه صورت توام، 20 درصد(±) تغییر داده شد. نتایج تحلیل اقتصادی نشان داد که میانگین نسبت تغذیه به کل هزینه ها و میانگین نسبت هزینه مدیریت به کل هزینه ها در روش پرورش روستایی گوسفند زندی به ترتیب 5/64 و 2/33 درصد و میانگین سود به ازای یک راس میش مولد 1109594 ریال می باشد. ضرایب اقتصادی برآورد شده برای تمامی صفات مثبت بود. زمانی که ضرایب اقتصادی با افزایش یک درصدی در میانگین صفات محاسبه گردید، صفات با اهمیت به ترتیب باروری، تعداد بره به ازای هر زایش، وزن شش ماهگی، ماندگاری تا شش ماهگی، وزن از شیر گیری و وزن تولد بود. با افزایش و یا کاهش قیمت وزن زنده دام و هزینه های خوراک در این روش پرورشی به میزان 20 درصد، ضرایب اقتصادی صفات 21- 18 درصد افزایش یا کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات