برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز - بلوار گلستان- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - عضو هیأت علمی بخش تحقیقات علوم دامی

2 محقق بخش اصلاح نژاد - مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 محقق- مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده

در تحقیق حاضر به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی وزن تولد و وزن از شیرگیری گوساله‌های نژاد نجدی از 1249 رکورد جمع آوری شده این صفات در ایستگاه پشتیبانی گاو نجدی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طی سال‌های 1369 تا 1384استفاده گردید. مؤلفه‌های واریانس و پارامترهای ژنتیکی و پیش‌بینی‌های نااریب خطی از ارزش‌های اصلاحی صفات با استفاده از مدل حیوانی با اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و مادری، به عنوان مناسب‌ترین مدل و به روش حداکثر درستنمایی محدود شده بدون مشتق‌گیری برآورد شد. روندهای فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی به صورت تابعیت میانگین مقادیر فنوتیپی، ارزش اصلاحی و محیطی بر سال تولد گوساله‌ها محاسبه شد. وراثت‌پذیری مستقیم برای وزن تولد و وزن از شیرگیری، به ترتیب 11/0 ± 37/0 و 06/0 ± 13/0 و وراثت‌پذیری مادری برای هر دو صفت به ترتیب04/0 ± 08/0 و 06/0 ± 1/0 بدست آمد. روند فنوتیپی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری به ترتیب 05/0 ± 07/0 کیلوگرم و 3/0 ± 21/0 کیلوگرم، روند ژنتیکی افزایشی مستقیم این صفات به ترتیب 01/0 ± 06/0 کیلوگرم و 04/0 ± 13/0 کیلوگرم، روند ژنتیکی افزایشی مادری به ترتیب 005/0 ± 03/0 کیلوگرم و 01/0 ± 13/0 کیلوگرم و روند محیطی صفات مذکور نیز به ترتیب 06/0 ± 02/0 کیلوگرم و 3/0 ± 04/0 کیلوگرم در سال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات