مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد

2 هیات علمی

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه روش¬های آماری حداکثر درست نمایی محدود شده و بیزی در ارزیابی مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی رگرسیون تصادفی چند صفتی بوده است. داده¬ها شامل 181226 رکورد روز آزمون نخستین دوره شیردهی جمع¬آوری شده از 21469 گاو شیری بود. مدل شامل گله- سال- فصل زایش، سال- ماه رکورد برداری، نمره سلول¬های بدنی، سن در موقع زایش، و تعداد دفعات دوشش به عنوان اثرات ثابت و ضرایب رگرسیون تصادفی برای ژنتیک افزایشی و محیط دائمی بوده است. برای روش حداکثر درست¬نمایی محدود شده وراثت¬پذیری روز آزمون شیر تولیدی در اواسط دوره (30/0) نسبت به اوایل (08/0) یا اواخر (23/0) دوره شیردهی بیشتر، اما در مورد روش بیزی بیشترین مقدار برای انتهای دوره شیردهی مشاهده شد (31/0). محدوده همبستگی¬های ژنتیکی 305 روز بین صفات از 502/0- (مقدار شیر- درصد پروتئین) تا 712/0 (درصد چربی- درصد پروتئین) برای روش حداکثر درست نمایی محدود شده و از 525/0- (مقدار شیر- درصد پروتئین) تا 703/0 (درصد چربی- درصد پروتئین) برای روش بیزی متغیر بود. واریانس¬های باقی مانده صفات تولیدی برای روش اول، 005/0 (مجذور درصد) تا 64/0 (مجذور کیلوگرم) بیشتر از این مقادیر برای روش دوم بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات