جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

اسیدوز شکمبه¬ای در نشخوارکنندگان می¬تواند پس از مصرف کربوهیدرات¬های سریع التخمیر رخ دهد که به دلیل تولید بیش از حد اسید لاکتیک منجر به از بین رفتن تعادل میکروبی و کاهش pH شکمبه می¬شود. مصرف بالای این کربوهیدرات¬ها با تأثیر بر میکروارگانیسم¬های شکمبه باعث تجمع لاکتات در محیط شکمبه می¬شود و در نهایت ممکن است اسیدوز ایجاد کند. به منظور شناسایی باکتری¬های تولید کننده لاکتات تعداد 30 جدایه از مایع شکمبه 3 راس گوسفند نر مهربان (با جیره شامل 60 درصد کنسانتره و 40 درصد علوفه یونجه تغذیه می‌شدند) با استفاده از محیط کشت اختصاصی جداسازی گردیدند. خصوصیات جدایه‌ها بر اساس رنگ‌آمیزی گرم، دارا بودن کاتالاز، تولید ایندول و تخمیر برخی از قندها مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی این جدایه¬ها براساس توالی‌های نوکلئوتیدی ژن rRNA S16 انجام گرفت. برای تعیین یکنواختی ژنتیک جدایه‌ها از آزمون RFLP استفاده شد. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از پایگاه اطلاعاتی بانک ژنی نزدیک‌ترین گونه‌ها به جدایه‌ها استرپتوکوکوس ماسدونیکوس، استرپتوکوکوس لوتشیا، انتروکوکوس فکالیس و اشریشیا فرگوسنی (بیش از 99 درصد شباهت) بودند.

کلیدواژه‌ها