مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی

2 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مقایسه ارزش غذایی کاه دو رقم (شیراز و پیشتاز) و دو لاین (C-79-15, M-79-7) گندم به منظور انتخاب رقم و لاین برتر بود. نمونه¬های بوته¬های گندم پس از جداسازی خوشه مورد تفکیک ریخت شناسی قرار گرفتند و ترکیبات شیمیایی آنها اندازه¬گیری شد. تخمیر پذیری نمونه¬ها با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز تعیین گردید. نتایج نشان داد که رقم شیراز نسبت به رقم پیشتاز دارای برگ و گره بیشتر و ساقه کمتر بود. اختلافی از نظر درصد برگ و ساقه در دو لاین مورد مطالعه وجود نداشت ولی درصد گره در لاین M-79-7 بیشتر از لاین C-79-15 (02/9 در مقابل 62/7) بود. مقدار فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر خام در کاه رقم پیشتاز به طور معنی¬داری بیشتر از رقم شیراز (00/78 و 33/44 درصد در مقابل 6/75 و 6/41 درصد) بود. ¬کاه دو رقم و نیز اجزاء ریخت شناسی آنها از نظر مقدار تولید گاز اختلاف معنی¬داری نداشتند. کاه دو لاین و نیز اجزاء ریخت شناسی آنها از نظر مقدار تولید گاز اختلاف معنی¬داری نداشتند به استثنای گره که در ساعات 48، 72 و 96 ساعت اختلاف معنی¬داری مشاهده گردید. نتایج نشان دادند که ترکیب شیمیایی و تخمیر پذیری کاه ارقام و لاین¬های گندم مشابه یکدیگر بود. دو رقم و دو لاین اختلافی از نظر ارزش غذایی نداشتند ولی از آنجا که نسبت کاه به بوته در رقم شیراز و در لاین M-79-7 بطور معنی¬داری بیشتر از رقم و لاین دیگر بود (05/0< p) به عنوان رقم و لاین برتر انتخاب گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات