تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 فارغ التحصیل دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

این پژوهش به¬منظور تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در روغن¬های اسانسی سیر و میخک و مقایسه فعالیت ضدمیکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی¬بیوتیک¬های رایج در دامپزشکی انجام گرفت. گیاهان سیر و میخک پس از جمع¬آوری اسانس¬گیری شدند. ترکیب شیمیایی اسانس¬ها با استفاده از گاز کروماتوگرافی تعیین شد. دی¬آلیل دی¬سولفید و اوژنول به ترتیب بیشترین ترکیبات موجود در روغن¬های اسانسی سیر و میخک بودند. روغن¬های اسانسی سیر، میخک و نانو نقره در 5 سطح (5/0، 1، 2، 4 و 8 میکرولیتر)، و آنتی¬بیوتیک¬های رایج در دامپزشکی به دیسک¬های کاغذی استریل تزریق شدند. دیسک¬ها بر روی محیط مولر هینتون آگار کشت شده با مایع شکمبه، قرار داده شدند. بعد از 24 ساعت، قطر هاله عدم رشد با ریزسنج اندازه-گیری شد. قطر هاله عدم رشد تیمارهای مختلف اختلاف معنی¬داری با یکدیگر داشتند (05/0>P). ترکیب نئومایسین+ اکسی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین به¬ترتیب با هاله عدم رشدی برابر با 033/38 و 02/25 میلی¬متر دارای بیشترین خاصیت ضد میکروبی بودند (05/0>P). هاله عدم رشد حاصل از نانو نقره و روغن اسانسی میخک با غلظت 8 میکرولیتر به¬صورت معنی-داری بزرگتر از هاله عدم رشد آنتی¬بیوتیک نئومایسین بود (05/0>P). اثر ضدمیکروبی نانو نقره تنها در غلظت¬های 5/0 و 8 میکرولیتر به¬صورت معنی¬داری از روغن اسانسی میخک بیشتر بود (05/0>P).

کلیدواژه‌ها

موضوعات