مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره¬ آماده به زایش بر سنجش جمعیت و اندازه فولیکول های تخمدان و اندازه گیری فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت انرژی بدن در پس از زایش در گاوهای هلشتاین بود. بدین منظور 12 راس گاو آبستن شیری هلشتاین( که حدود 30 روز به زایش آن¬ها باقی مانده بود) انتخاب و وارد آزمایش شدند. گاوها در سه تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع گشتند که شامل: 1) کنترل (منبع کربو هیدراتی)، 2) مکمل پودر چربی، 3) سویای حرارت داده شده بودند. جیره ها از لحاظ مقدار پروتئین یکسان و از لحاظ سطح انرژی متفاوت بودند. برای بررسی وضعیت متابولیکی گاوها در دوره انتقال، نمونه خون از همه گاو ها در روزهای 21- ،14- ،7- ،1،7،14،21 مربوط به زایش گرفته شد همچنین ماده خشک مصرفی و نمره بدنی دام¬ها اندازه گیری گردید. برای بررسی عمل¬کرد چرخه تخمدان، گاوها بصورت روزانه درروزهای 30 تا 40 و 60 تا 70 بعد از زایش مورد اولتراسونوگرافی تخمدان قرار گرفتند. در بخش فراسنجه های خونی ، تنها تفاوت معنی داری در غلظت گلوکز پلاسما، مشاهده گردید غلظت گلوکز در گاوهای تغذیه کننده از منبع دانه سویا نسبت به گروه کنترل بالاتر بود. عمل¬کرد تخمدانی در گاوهای تغذیه کننده با منبع دانه ی سویای حرارت داده شده نسبت به گروه مکمل پودر چربی، به طور معنی داری بالاتر بود. تفاوت معنی داری در ماده خشک مصرفی و تغییرات نمره بدنی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات