بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی تمام وقت

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی بود. شانزده بره نر پرواری نژاد دالاق (5/0±5/3 ماه) به دو گروه تقسیم و در قفس‌های انفرادی نگهداری شدند. یک گروه در اواخر خرداد پشم‌چینی کامل شد و گروه دیگر پشم‌چینی نشدند. دوره‌ی تحقیق شامل چهار هفته متوالی بعد از پشم‌چینی بود. حیوانات به طور هفتگی توزین و مصرف خوراک سه بار در هفته اندازه‌گیری گردید. دمای رکتوم، ضربان قلب و نرخ تنفس به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. نمونه‌های خون جمع‌آوری و برای اندازه‌گیری فراسنجه‌های خون و هورمون‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که پشم‌چینی اثر معنی‌داری بر مصرف خوراک و افزایش وزن هفتگی در کل دوره نداشت. ضریب تبدیل غذایی در کل دوره با پشم‌چینی به طور معنی‌داری (05/0P<) بهبود یافت (70/10 در مقابل 26/13). پشم‌چینی باعث کاهش غیرمعنی‌دار در دمای رکتوم شد (05/0<P). ضربان قلب تحت تاثیر پشم‌چینی قرار نگرفت، ولی نرخ تنفس به طور معنی‌داری (05/0P<) در اثر پشم‌چینی کاهش یافت (59/137 در مقابل 50/159 تنفس در دقیقه). غلظت گلوکز، اوره و پروتئین تام خون تحت تاثیر پشم‌چینی قرار نگرفت. غلظت کورتیزول خون بین دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت ولی پشم‌چینی باعث کاهش معنی‌دار در غلظت تیروکسین خون شد (05/0P<). کاهش چشمگیر نرخ تنفس و کاهش نسبی دمای رکتوم بره‌ها در اثر پشم‌چینی بیانگر کاهش پاسخ به تنش گرمایی است. همچنین، کاهش غلظت تیروکسین در راستای کاهش تولید حرارت در بدن است که بیانگر افزایش ابقای انرژی در بدن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات