پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
هدف از این آزمایش بررسی تغییرات ماهانه هورمون های تیروئیدی T3 و T4 و نسبت بین آن ها و همچنین هورمونهای TSH و تستوسترون سرم قوچهای دالاق می باشد. بدین منظور چهار رأس قوچ بالغ و سالم که سن آنها بین 3 تا 4 سال و میانگین وزنی آنها 5 ± 45 کیلوگرم بود، انتخاب و در شرایط یکسان نگهداری شدند.
نمونه های خون ازخرداد تا آبان ماه هر سه هفته یکبار جمع آوری و
اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که اثر ماه بر مقدار هورمون T3 و TSH معنی دار بود
(05/0>P )، ولی بر مقدار هورمون T4، نسبت T3 به T4 و تستوسترون تاثیری نداشت (05/0<P). بیشترین مقدار هورمونT3 در ماه آبان (10/0± 163/2 نانوگرم بر میلی لیتر) و کمترین آن در تیر ماه (15/0± 107/1 نانوگرم بر میلی لیتر) مشاهده گردید. همچنین بیشترین سطح هورمون TSH در تیر ماه با (88/0± 25/3) و کمترین آن مربوط به ماههای مرداد و شهریور (04/0±490/0) بود. در پایان یافته های این تحقیق نشان می دهد که احتمالاً تولید مثل قوچ دالاق با توجه به عدم تغییر معنی دار هورمون های تولید مثل، تحت تاثیر فصل نبوده و قوچ دالاق در تمام ماه های آزمایش توانایی تولید مثل و باروری را دارا می باشد. بنابراین به نظر می رسد، قوچ دالاق حساسیت کمتری به تغییرات طول روز و فصل دارد و می توان از آن برای جفتگیری میش ها در زمان دلخواه استفاده نمود تا بره زایی در فصل مطلوب انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monthly variations in thyroid hormones, thyrotropin, and testosterone in Dallagh rams

نویسندگان [English]

  • Yahya Hasanpour 1
  • Yousef Jafari Ahangari 2
  • Amir Akhlaghi 3
1
2
3
چکیده [English]

 
Abstract
The aim of this study was to evaluate the monthly variations of triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), T3 toT4 ratio, thyroid stimulating hormone (TSH), and testosterone in Dallagh rams during the breeding and non breeding seasons. Four healthy mature rams (3-4 years old) with an average body weight of 45±5 Kg were selected and kept in the same conditions. Blood samples were collected during June to November at three-week intervals. Serum was separated by centrifugation at 3000 rpm for 5 minutes. T3, T4, TSH and testosterone were measured by radioimmunoassay. During the experimental period, statistically significant changes occurred in the levels of serum T3 and TSH (P3 and TSH were observed in November and July, respectively; whereas, the lowest amount of T3 was observed in July. There were no significant differences in T4, T3 to T4 ratio and testosterone hormone during the experimental period (P>0.05). In conclusion, results showed that reproduction in Dallagh rams is not sensitive to day length and season. Therefore, they might be implemented in breeding and non-breeding seasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Thyroid
  • testosterone
  • Seasonal breeding
  • Dallagh ram
  • Monthly variation