بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رامین خوزستان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان-

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

هدف از انجام این مطالعه برآورد مقدار همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد، در گوسفندان لری‌بختیاری بود. برای انجام این پژوهش از اطلاعات شجره و وزن بدن در سنین مختلف (وزن تولد، یک‌ماهگی، شیرگیری، شش‌ماهگی‌، نه‌ماهگی و یک‌سالگی) 7697 رأس بره حاصل از 291 رأس قوچ و 2097 رأس میش که طی سال‌های 1368 تا 1389 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری‌بختیاری، واقع در شهرستان شهرکرد، جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. برای برآورد ضریب همخونی از برنامه CFC و برای محاسبه میزان تابعیت صفات از همخونی، از نرم‌افزار WOMBAT استفاده گردید. تعداد حیوانات همخون موجود در شجره 3056 رأس (5/39 درصد گله) بود. میانگین ضریب همخونی کل جمعیت و جمعیت همخون به ترتیب برابر 94/0 و 4/2 درصد برآورد گردید. مقدار تغییر در صفات به دلیل همخونی برای اوازن تولد، یک‌ماهگی، شیرگیری، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی و یک‌سالگی به ترتیب برابر 5/0+، 4/34-، 8/109-، 6/283-، 1/193- و 234- گرم محاسبه شد. بیشترین مقدار همخونی 25/31 درصد و بیشترین حیوانات همخون را حیوانات با ضریب همخونی صفر تا 5 درصد تشکیل دادند که این نتایج، در حال حاضر میزان پایین همخونی در این گله را تأیید می‌کند. روند تغییرات سالیانه ضریب همخونی 098/0 درصد و به لحاظ آماری معنی‌دار بود. بنابراین با مدیریت همخونی به صورت افزایش آمیزش‌های دور در گله و استفاده از آمیزش نرهای مولد برتر در گله به صورت کنترل شده، می‌توان از اثرات زیان‌آور احتمالی، ناشی از افزایش بیش از حد همخونی جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات