برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد

2 هیات علمی دانشگاه تبرزی

3 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده

مؤلفه‌های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پروتئین مشاهده شد. یکی از فاکتورهای کلیدی تعیین کننده مقدار کل شیر تولیدی در طی یک دوره شیردهی، تداوم شیردهی است. تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی وراثت پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. در این تحقیق از پنج معادله متفاوت محاسبه تداوم شامل: 1) P1، تفاوت ارزش های اصلاحی بین روز 290 و 90؛ 2) P2، تفاوت ارزش های اصلاحی بین روزهای 1 تا 100 از روزهای 101 تا 200؛ 3) P3، اختلاف متوسط ارزش اصلاحی برآورد شده برای روزهای 255 تا 305 از روزهای 50 تا 70؛ 4) P4، مجموع اختلاف ارزش های اصلاحی برای روزهای 61 تا 280 از روز 60 ؛ 5) P5، مجموع اختلاف ارزش های اصلاحی برای روزهای 60 تا 279 از روز 280 استفاده شد. وراثت پذیری ها به عنوان تابعی از زمان محاسبه شدند. وراثت پذیری های تداوم پروتئین (31/0-06/0) کمی بالاتر از این مقادیر برای تداوم شیر (28/0-07/0) و چربی (25/0-03/0) تولیدی برآورد شد، همچنین همبستگی‌های ژنتیکی بین تداوم و 305 روز تولید برای پروتئین و شیر کمی بالاتر از آن برای چربی برآورد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters of Production Traits and Persistency of Iranian Holstein cows by Random Regression

چکیده [English]

Abstract
            (Co) variance components of milk, fat and protein yield of 11368 first lactation Iranian Holstein dairy cow were estimated by single trait random regression test-day models and restricted maximum likelihood (REML) method. In this study the homogeneous residual variance was assumed throughout lactation. Estimated heritability for 305-day production traits ranged from 0.25 to 0.31 and the highest genetic correlation between different days in milk was observed for protein yield. Persistency is one of the key factors determines the amount of total milk yield during a lactation period. Persistency is heritable economic trait and an important parameter of lactation curve in dairy cattle. In this research five different persistency measures were included: 1) different between estimated breeding values (EBVs) from d 290 and d 90; 2) different between EBVS from d 1 to 100 from d 101 to 200; 3) different average of EBVs from d 255 to d 305 from d 50 to d 70; 4) summation of different EBVS for d 61 to 280 from d 60; 5) summation of the EBVS  from d 60 to 279 as a deviation from d 280, were used. Heritability’s as a function of time were calculated. Heritabilities estimated for persistency of protein yield (6-31 percentage) were slightly higher than this values for persistency of milk (7-28 percentage) and fat (3-25 percentage) yield, as well as genetic correlations between persistency and 305-day production were estimated slightly higher for protein and milk yield than thus for fat yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Test day model
  • Random regression
  • genetic parameters
  • Persistency