بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه شیراز

4 داشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر اسانس روغنی زنیان بر فراسنجه‌های تخمیر یک جیره گوسفند پرواری با استفاده از آزمون تولید گاز بود. بدین منظور سطوح مختلف اسانس زنیان (صفر، 150، 300، 450 و 600 میلی‌گرم در لیتر) به سرنگ‌های اندازه گیری گاز که حاوی جیره بودند، افزوده شد. در مرحله اول انکوباسیون به مدت 144 ساعت به طول انجامید و فراسنجه‌های حداکثر گاز تولیدی بالقوه یا نقطه مجانب منحنی تولید گاز (A)، فاز تاخیر (L) و تجزیه پذیری ماده خشک برآورد گردید. در مرحله دوم پس از 24 ساعت انکوباسیون مقدار گاز تولیدی، غلظت کل اسیدهای چرب فرار، آمونیاک، توده‌ی میکروبی، ضریب تفکیک و قابلیت هضم حقیقی ماده‌ی آلی اندازه‌گیری شد. افزودن اسانس زنیان باعث شد فراسنجه‌های A و تجزیه پذیری ماده‌ی خشک کاهش یابد و در مقابل فاز تاخیر افزایش یافت. استفاده از اسانس باعث افزایش توده‌ی میکروبی در سطوح 150 و 300 میلی گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها شد. ضریب تفکیک نیز تحت تاثیر اسانس زنیان به طور معنی‌داری افزایش یافت. با افزایش دوز اسانس مورد استفاده قابلیت هضم حقیقی ماده‌ی آلی نیز کاهش یافت. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که اسانس زنیان دارای فعالیت ضد میکروبی علیه میکروارگانیسم‌های شکمبه است و در سطوح بالا مهار کننده‌ی تخمیر است. این اسانس توانایی تغییر در تخمیر شکمبه‌ای را دارد و بهتر است اثرات آن در سطوح پایین تر بر تولید اسیدهای چرب و توده‌ی میکروبی مورد ارزیابی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation of the effects of Ajowan (CarumcopticumL.) essential oils on the parameters of ruminal fermentation

چکیده [English]

 
Abstract
            The aim of this study was to evaluate the effect of Ajowan essential oils (AEO) on rumen fermentation using in vitro gas production. Therefore, different doses of AEO (i.e., 0, 150, 300, 450 or 600 ppm) were added to the syringes of the gas production. A typical diet of growing lambs was used as fermentation substrate.  At the first step, the gas production syringes were incubated for 144 hours to estimate kinetics of fermentation (i.e., asymptotic gas production, lag time and extent of dry matter degradation). At the second phase, concentration of total volatile fatty acids (TVFA), ammonia, microbial mass and true organic matter digestibility were determined. Inclusion of AEO decreased asymptotic gas production and extent of dry matter degradability. Using AEO at levels of 150 or 300 ppm enhanced microbial mass. Partitioning factor also increased in parallel with the increment of AEO level, whereas true organic matter digestibility declined. Overall, the result of this study showed the antimicrobial activity of AEO against rumen microorganisms. AEO has the potential for modulating rumen fermentation and further research is needed to assess its effect upon microbial biomass and profile of individual fatty acids at lower doses of inclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Ajowan
  • Rumen fermentation
  • in vitro gas production
  • Microbial mass