بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس¬گیری شده گیاه مرزه خوزستانی بر عملکرد تولیدی بره های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه لرستان

چکیده

تعداد 30 رأس بره نر نژاد فراهانی میانگین وزن 4/1±6/33 به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم و در جایگاه¬های انفرادی نگهداری شدند. 15 روز دوره عادت¬پذیری و 60 روز دوره پروربندی در نظر گرفته شد. در جیره¬های آزمایشی به ترتیب مقادیر صفر (تیمار شاهد)، 25 (تیمار 2)، 50 (تیمار 3)، 75 (تیمار 4) و 100 (تیمار 5) درصد تفاله مرزه جایگزین یونجه گردید. وزن¬کشی دوره¬ای گوسفندان هر 15 روز یکبار انجام گرفت. در پایان دوره همه گوسفندان کشتار و وزن لاشه ¬آنها ثبت گردید. مصرف خوراک روزانه، میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل غذا، pH شکمبه، وزن نهایی، وزن و بازده لاشه تحت تأثیر جیره ¬های آزمایش قرار نگرفتند (05/0P >). مصرف ماده خشک و سایر مواد مغذی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی¬داری نداشت(05/0P >). بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی¬داری از نظر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و سایر مواد مغذی مشاهده نشد (05/0P >). جایگزینی تفاله مرزه به جای یونجه در سطح 75 درصد به طور معنی¬داری حداکثر وزن زنده بلوغ را در مقایسه با تیمارها شاهد افزایش داد (05/0>P). زمان تأخیر (سنی که در آن رشد شتابنده به رشد کاهنده تبدیل گردید) در تیمار 4 به طور معنی داری بالاتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که تفاله اسانس¬گیری شده مرزه می¬تواند بدون ایجاد هرگونه اثرات منفی بر عملکرد تولیدی در جیره بره¬های پرواری با کنسانتره بالا به جای بخش علوفه ای استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of feeding of different levels dried deoiled Satureja khuzestanica on fattening performance of Farahanilambs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vatanparast 1
  • Arash Azarfar 2
  • Heshmatallah Khosravinia 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract
An experiment was carried out to investigate the possible effects of inclusion of dried de-oiled Savory (Satureja khuzestanica) on production performance, nutrients intake and apparent total tract digestibility of nutrients of finishing lambs. Thirty Farhani lambs with average body weight of 33.6±1.4 kg were used. The lambs were randomly divided into five groups and individually fed with the experimental diets. In the experimental diets, alfalfa was replaced by dried de-oiled Savory at the levels of 0 (control diet), 25, 50, 75 and 100 percent.  The lambs were finished for 60 days with a 15-day adaptation period. During the finishing periods the lambs were weighed individually every 15 days and average daily gain, average feed consumption and feed conversion ratio were determined. At the end of experiment, the lambs were slaughtered and their carcass weights and carcass efficiency were determined. The results of current study showed that the experimental diets had no effect on production parameters of lambs assessed (P>0.05). Dietary treatments did not have any significant effect on dry matter and nutrients intake (P>0.05). Compared to control group, replacement of alfalfa with dried de-oiled Savory at the level of 75 percent significantly increased theoretical mature body weight of lambs (PSatureja khuzestanica in high concentrate lamb’s finishing diets without showing any adverse effect on production performance of lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Satureja khuzestanica
  • Essential oils
  • Finishing lambs