استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس پژوهشی

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی امکان استفاده از برگ خرمای عمل‌آوری شده با اوره در پرواربندی گوسا‌له‌های نر گاومیش انجام گردید. به منظور افزایش ارزش غذایی برگ خرما با 5 درصد اوره عمل‌آوری شد. این آزمایش بر اساس طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار در مدت 138 روز انجام گردید. 15 روز اولیه آزمایش به‌عنوان دوره عادت پذیری در نظر گرفته شد. تیمار‌ها شامل استفاده از سه جیره غذایی حاوی صفر (شاهد)، 5/12 و 25 درصد (بر اساس ماده خشک) برگ خرمای عمل¬آوری شده که جایگزین بخشی از قسمت علوفه‌ای(باگاس) جیره‌های غذایی دام‌هاگردید. جیره‌های غذایی شامل50 درصد علوفه و50 درصد کنسانتره بود. پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم برگ خرمای عمل‌آوری شده با 5 درصد اوره به ترتیب 18/0±67/14 درصد و 06/0±74/0 مگاکالری برکیلوگرم ماده خشک تعیین گردید. صفات مورد بررسی شامل ماده خشک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل غذایی برای سه تیمار به‌ترتیب 81/6، 25/7، 11/7 کیلوگرم و 845/0، 889/0، 902/0 کیلوگرم و 24/8 ، 19/8 ، 97/7 به‌دست آمد. نتایج نشان دادند برای کلیه عوامل مورد بررسی، بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید)5٪P>). بنابر این می‌توان تا 25 درصد جیره گاومیش‌های پرواری(بر اساس ماده خشک)، از برگ خرمای عمل آوری شده با 5 درصد اوره استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات