مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری‏ها یا میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را مین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در این مطالعه به بررسی مقایسه هضم پذیری پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط کل میکروارگانیسم‏ها یاباکتری‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان در شرایط تغذیه‏ای مشابه پرداخته شده است. قابلیت هضم ماده خشک (DM)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) پیت نیشکر عمل آوری شده توسط کل میکروارگانیسم¬ها و باکتری‏های شکمبه گاو و گاومیش به روش هضم دو مرحله‏ای و استفاده از تکنیک تولید گاز اندازه گیری شد. قابلیت هضم ماده خشک توسط کل میکروارگانیسم‏های شکمبه گاومیش (71/63 درصد) بیشتر از گاو (04/60 درصد) شد، همچنین قابلیت هضم ماده خشک و ADF توسط باکتری‏های شکمبه گاومیش (18/38 و 19/22 درصد) بیشتر از گاو (74/34 و 72/13 درصد) شد (05/0P<). صرف نظر از نوع میکروارگانیسم قابلیت هضم ماده خشک و ADF توسط میکروارگانیسم‏های شکمبه گاومیش (94/50، 23/33 درصد) بیشتر از گاو (39/47، 35/28 درصد) شد (05/0P<). پتانسیل تولید گاز (B) پیت نیشکر عمل آوری شده توسط کل میکروارگانیسم‏ها و باکتری‏های شکمبه گاومیش (02/91 و 25/61 میلی‏لیتر) بیشتر از گاو (83/68 و 27/24 میلی‏لیتر) بود (05/0P<). نرخ گاز تولید شده (C) پیت نیشکر عمل آوری شده توسط کل میکروارگانیسم¬ها و باکتری‏های شکمبه گاو به طور معنی‏داری بیشتر از گاومیش بود (05/0P<). پارتیشنینگ فاکتور، تولید توده میکروبی و راندمان تولید توده میکروبی برای باکتری‏ها و کل میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو به طور معنی‏داری بیشتر از شکمبه گاومیش به دست آمد (05/0P<). جمعیت کل باکتری‏های شکمبه گاومیش خوزستان بیشتر از گاو هلشتاین بود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات