ارزیابی ومقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

برای بررسی خصوصیات مختلف ساختمانی، تهویه در جایگاههای سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی تعداد 13 گله با 3578 راس گوسفند به ترتیب شامل 3 ، 6 و4 گله روستایی بود. اطلاعات در زمینه‌های سطح جایگاه بسته ، سطح بهاربند، مشخصات آخور، آبشخور، انبار ، درب و پنجره موجود ، انبار خوراک و سطح انبار دان و علوفه، تعداد و درصد زایش گوسفندان بود. داده ها با استفاده از نرم‌افزار SAS (Ver 9.1, 2003) تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد کمترین مساحت جایگاه بسته به ازای هر رأس گوسفند مربوط به جایگاه سنتی (94/. متر مربع) و بیشترین مربوط به جایگاه‌بهسازی شده و نیمه صنعتی به ترتیب 51/3 و 75/3متر مربع بود(05/0< P). در مورد فضای بهاربند نیزجایگاههای سنتی کمترین و جایگاه نیمه صنعتی بیشترین بود (05/0 < P). میانگین طول آخور، ارتفاع آخور و طول آبشخور به ازای هر رأس گوسفند در جایگاههای مختلف دارای تفاوت معنی دار نبود. درصد بره‌زائی (7/93 درصد) در جایگاه نیمه صنعتی بطور معنی‌داری بالاتر از جایگاه سنتی(1/79 درصد) بود (05/0P<). میانگین درصد تلفات در گله های جایگاه سنتی (7/11 درصد) بیشتر از جایگاه بهسازی(53/8 درصد) وبا جایگاه نیمه صنعتی (01/5 درصد) تفاوت معنی دار داشت. (05/0 < P). لذاتوصیه می گردد که در حد امکان جایگاههای سنتی بهسازی شوند وجایگاههای نیمه صنعتی بطور کامل ساخته و پس از آن مجوز بهره برداری صادر شود و تلاش شود از تمام ظرفیت آنها استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات