بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این پژوهش به منظور تعیین تاثیر ایمنی حاصل از آغوز بر زنده مانی و عملکرد صفات رشد بره‌ها، تعداد 71 رأس میش آبستن از گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در شهرکرد به تعداد 360 راس به طور تصادفی انتخاب شد. نمونه گیری از خون میش‌ها دو هفته قبل از زایش، از خون بره ها 36 ساعت بعد از تولد و از آغوز میش ها 1 تا 8 ساعت بعد از زایمان بعمل آمد. پس از استخراج سرم میش‌ها و بره‌ها ، بر اساس آزمایش ایمونودیفوزیون شعاعی میزان ایمونوگلوبولین G در سرم میش‌ها، بره‌ها و آغوز میش‌ها و بر اساس آزمایش بیوره غلظت پروتئین کل در آغوز میش‌ها، سرم میش‌ها و بره‌ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت ایمونوگلوبولین G در سرم میش، آغوز میش و سرم بره‌ به ترتیب 33/21، 48/48 و 86/7 میلی گرم بر میلی لیتر و پروتئین کل به ترتیب 98/71 ، 48/114 و 77/65 گرم بر لیتر بود. مرگ و میر بره ها با تمام صفات مربوط به ایمنی رابطه معنی‌داری (05/0 p). بنابراین، با بهبود سطح ایمنی میش ها قبل از زایش، می توان سطح ایمنی در بره ها را بهبود بخشید و میزان تلفات را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات