تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم دامی

2 استادیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 دانشیار دانشکده کشاورزی بیرجند

5 کارشناس مرکز اصلاح نژاد دام کشور

چکیده

این مطالعه به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین در استان یزد برای صفت¬ تولید شیر با استفاده از مدل¬های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی اجرا شد. داده¬های مورد استفاده 35178 رکورد روزآزمون شیر بصورت 2 یا 3 بار دوشش مربوط به 5101 رأس گاو هلشتاین در شکم اول بود. داده¬های مذکور مربوط به 42 گله بوده که طی سال¬های 1370 تا 1388 زایش داشتند. در این مدل¬ها، گروه¬های همزمان دفعات دوشش-گله-سال-فصل تولید و متغیرهای کمکی سن هنگام رکوردگیری به ماه و درصد ژن هلشتاین و هم¬چنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جمله¬ای¬های متعامد لژاندر با توان سوم برای محیط دائمی و چهارم برای ژنتیک افزایشی برازش شد. وراثت¬پذیری برای صفت تولید شیر در مدل تابعیت ثابت 17/0 برآورد گردید. استفاده از تابعیت تصادفی در این تحقیق نشان داد پایین¬ترین و بالاترین مقادیر وراثت¬پذیری به ترتیب در ماه اول (088/0) و ماه دهم (292/0) می باشد. برآورد ارزش اصلاحی حیوانات (پدران و دختران) نشان داد، میانگین ارزش¬ اصلاحی در مدل تابعیت تصادفی به¬طور معنی¬داری بیشتر از مدل تابعیت ثابت است. همبستگی رتبه¬ای بین مقادیر ارزش اصلاحی پیش¬بینی شده در دو روش فوق برای گاوهای نر 958/0 و برای گاوهای ماده 964/0 برآورد شد. در نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر به دلیل دقت بیشتر و محاسبات دقیق تر، مدل تابعیت تصادفی نسبت به مدل تابعیت ثابت توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات