مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچو

2 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق مقایسه¬ی مدل¬های مختلف در برآورد پارمترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفت چندقلوزایی در گوسفند نژاد مهربانی با استفاده از 5069 رکورد چندقلوزایی بود که توسط جهاد کشاورزی استان همدان از سال 1373 الی 1389 جمع آوری شده بود. اطلاعات استفاده شده برای شجره ازسال 1366 تا 1389 را شامل می¬شد. برای تعداد بره¬ی متولد شده به ازای هر زایش از رکوردهای تکرار شده استفاده شد. اثرات ثابت شامل گله، سال و شکم زایش مادر بود. معنی¬دار بودن اثرات ثابت با رویه¬یLogistic نرم افزار SAS انجام شد. پارامترهای ژنتیکی با استفاده از روش بیزی و نرم افزار Thrgibbs1f90 برآورد شد. مقادیر وراثت¬پذیری مستقیم، وراثت¬پذیری مادری و تکرار¬پذیری در این تحقیق به ترتیب 039/0، 11/0 و 057/0 برآورد گردید. برآوردهای کم وارثت¬پذیری مستقیم، وراثت¬پذیری مادری و تکرارپذیری بدست آمده برای صفت چندقلوزایی در این تحقیق نشان داد که انتخاب بر اساس عملکرد میش ممکن است سبب پیشرفت ژنتیکی کمی در گوسفند مهربانی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات