نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله