نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - واژه نامه اختصاصی