نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - اهداف و چشم انداز