نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - فرایند پذیرش مقالات