نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - اخبار و اعلانات