تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه کشاورزی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- استاد دانشکده علوم دامی و شیلات

3 دانشگاه صنعتی اصفهان استاد تغذیه دام

4 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سابقه و هدف: براساس مطالعات انجام گرفته و در پاسخ به نگرانی‌ها در مورد استفاده از آنتی بیوتیک‌ها و دیگر محرک‌های رشد، تقاضا برای استفاده از مواد محرک رشد طبیعی در صنعت تغذیه دام در مدت 5 تا 10 سال اخیر افزایش یافته است زیرا برخلاف آنتی بیوتیک ها، استفاده از مواد محرک رشد طبیعی توسط دام و طیور هیچگونه باقیمانده بافتی وجود ندارد و مقاومت میکروبی ایجاد نمی‌کند. در این میان افزودنی‌های دیگر از جمله هیومات سدیم که از تجزیه مواد آلی حاصل می‌شود، مطرح شد. تحقیق حاضر جهت بررسی تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی شامل گلوکز، پروتئین کل و کلسترول و شکمبه‌ای نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار در گوساله‌های هلشتاین انجام گرفت.
مواد و روش کار: 48 راس گوساله هلشتاین (24 راس نر و 24 راس ماده) تازه متولد شده با میانگین وزن تولد2 ±37 در چهار تیمار در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 75 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. گوساله ها از روز 4 تولد مقدار 4 لیتر شیر جایگزین (10 درصد وزن تولد) را دو بار در روز ساعت های 8 و 16 دریافت می‌کردند. گروه‌های آزمایشی شامل: (1) شاهد (تغذیه شیر جایگزین بدون افزودنی)، (2) افزودن 5 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین ، (3) افزودن 10 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین و (4) افزودن 15 گرم هیومات سدیم به شیر جایگزین بود. هر حیوان علاوه بر دریافت شیر جایگزین دسترسی آزاد به آب و استارتر داشت. نمونه‌گیری خون در 30، 60 و 75 روزگی و همچنین نمونه‌گیری مایع شکمبه در روزهای 35 و 75 روزگی حدود 3 تا 4 ساعت بعد از تغذیه با استفاده از پمپ خلا نمونه‌گیری از مایع شکمیه انجام شد. مصرف خوراک و وزن گوساله‌ها به ترتیب به صورت روزانه و هفتگی انجام شد.
یافته‌ها: مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی در کل دوره، قابلیت هضم ظاهری، غلظت اسیدهای چرب فرار، pH مایع شکمبه و فراسنجه‌های رشد تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند (05/0>P‌). در دوره قبل از شیرگیری، در بین تیمارها، تفاوت معنی‌داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. تاثیر افزودن هیومات سدیم به شیر بر فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای متفاوت بود. غلظت کل اسیدهای چرب فرار در پایان دوره در گروهی که روزانه 5 گرم هیومات سدیم را مصرف کردند، نسبت به سایر تیمارها، به طور معنی داری بیشتر بود (05/0>P‌). مقدار غلظت نیتروژن آمونیاکی در پایان دوره تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت (04/0=P‌) و کمترین مقدار نیتروژن آمونیاکی مربوط به تیمار 2 (5 گرم هیومات سدیم) بود. اسهال در تیمارهای آزمایشی به ترتیب 8.33، 3، 4 و 4.66 درصد بود و نمره سلامتی عمومی مربوط به گوساله هایی که 5 گرم هیومات سدیم را مصرف کردند، نسبت به سایر تیمارها به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0>P‌).
نتیجه‌گیری: در این آزمایش، گوساله‌هایی که 5 گرم هیومات سدیم مصرف کردند، از نظرافزایش وزن، وضعیت سلامت، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در شرایط بهتری بودند. مصرف 5 گرم هیومات سدیم اثرات خوبی بر روی فراسنجه‌های‌خونی و شکمبه‌ای داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves

نویسندگان [English]

  • razieh noori 1
  • yadollah chashnidell 2
  • gholamreza ghorbani 3
  • asad alah teimoori 4
  • Amir hosein mahdavi 3
1 student
2 University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Professor, Faculty of Animal Sciences and Fisheries
3 Isfahan University of Technology Professor of Nutrition
4 Member of faculty member of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Background and objective: Based on studies conducted in response to concerns about the use of antibiotics and other growth promoters, the demand for the use of natural growth stimulants in the livestock feed industry has increased in the last 5 to 10 years because, unlike antibiotics There is no tissue residue from the use of natural growth stimulants by livestock and poultry and does not produce microbial resistance. Other additives, including sodium humate, are obtained from organic matter decomposition, were raised. The present study was conducted to investigate the effect of sodium humate on the performance, rumen parameters and Blood parameters included glucose, total protein and cholesterol, and ammonia nitrogen rumors and volatile fatty acids of Holstein calves.
Materials and Methods: Fourtyeight newborn Holstein calves with mean birth weight was 37 ± 2 were studied in four treatments in a completely randomized design for 75 days. Calves received 4 liters of milk replacer (10% of birth weight) from day 4 of birth twice a day at 8 and 16 hours. Treatments were included as1) control (milk replacer supplement without supplementation), 2) milk replacer feeding with addition of 5 grams of sodium humate, 3) milk replacer feeding with addition of 10 grams of sodium humate, and 4) milk replacer feeding by adding 15 grams of sodium humate. In addition to milk replacer, each animal had free access to water and starter. Blood samples were taken at 30, 60 and 75 days of age, as well as rumen fluid sampling in 35 and 75 days of day after 3 to 4 hours after feeding using a vacum pump for sampling from the abdominal fluid Feed intake and calves weight were measured daily and weekly respectively.
Results: Feed intake, Feed conversion, apparent digestibility cofficients of nutrients, volatile fatty acid concentrations, ruminal pH and growth parameters were affected by treatments (p <0.05). In the entire period, there was no significant difference in feed conversion among treatments. The effect of adding sodium humate to milk were different on blood and rumen parameters. Total volatile fatty acids in the group consuming 5 grams of sodium humate daily was significantly higher than other treatments (P<0.05). The amount of ammonia nitrogen concentration was affected by treatments at the end of the period (P = 0.04). In the end of the period, the lowest amount of ammonia nitrogen was related to treatment 2 (5 gr sodium humate). The prevalence of diarrhea was 8.33, 3, 4and 4.66 percentage respectively. General health score for calves consuming 5 grams of sodium humate was significantly higher than other treatments.
Conclusion: In this experiment, calves consuming 5 g of sodium humate of body weight gain, health status, blood and rumen parameters were in more favorable. The consumption of 5 grams of sodium humate had positive effects on blood and rumen parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suckling calves
  • Health status
  • Sodium humate
  • Feed conversion