نویسنده = مسلم باشتنی
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اوّل

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 139-164

مهشید محمدپناه؛ همایون فرهنگ فر؛ مسلم باشتنی