اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه آزاد کرمانشاه

چکیده

دوره انتقال گاوهای شیری از 3 تا 2 هفته قبل از زایش و 2 تا 3 هفته بعد از زایش را شامل می‌شود. به دلیل اهمیتی که این دوره بر روی سلامت و تولید دام دارد مدیریت و تغذیه گاوهای دوره انتقال در چندین سال اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. همچنین، استفاده از منابع مختلف املاح معدنی و اثر این املاح با منابع مختلف بر روی عملکرد متابولیسمی مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نانو ذرات سلنیم بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی و انرژی گاوهای تازه زای هشلتاین در مقایسه با سلنیم از منبع سدیم سلنیت بود. در این مطالعه، تعداد 16 راس گاو شیری هلشتاین (2±5 روز شیر دهی) انتخاب و وارد آزمایش شدند. گاوها در جایگاه‌های انفرادی برای دوره آزمایشی 35 روزه برای دو تیمار آزمایشی به صورت تصادفی توزیع شدند، تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره محتوی سدیم سلنیت (3/0 پی-پی‌ام در روز سدیم سلنیت) و 2) جیره محتوی نانوذرات سلنیم (3/0 پی‌پی‌ام در روز نانوذرات سلنیم). برای تولید و ترکیبات شیر کلیه گاوها اندازه گیری گردید. فراسنجه های پلاسمایی کلسترول، بیلی روبین، آلبومین، اسیدهای چرب غیر استریفه شده، بتا هیدروکسی بوتیرات اسید، کلوگز، پروتئین کل، اوره خون، تری گلیسرید و گلوبولین در سه فاصله زمانی 1، 14 و 30 از آزمایش اندازه گیری شدند. در این آزمایش شاخص عملکرد کبدی مورد ارزیابی قرار گرفت.اختلاف معنی داری در تولید شیر و ترکیبات شیر، به غیر از درصد پروتئین شیر، مشاهده نشد. درصد پروتئین شیر گاوهای گروه تغذیه کننده از جیره همراه نانو ذرات سلنیم نسبت به گاوهای تغذیه شده با جیره همراه سدیم سلنیت بالاتر بود (05/0p≤). اختلاف معنی داری در غلظت اوره پلاسمایی در بین دو تیمار مورد بررسی در آزمایش حاضر مشاهده نشد. با این حال اوره پلاسما از لحاظ عددی در گاوهای که با جیره همراه با نانو ذرات سلنیم تغذیه شده بودند در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره همراه سدیم سلنیت پایین تر بود. غلظت پروتئین کل (06/0=P-Value ) و گلوبولین پلاسما (1/0=P-Value ) از لحاظ آماری در بین دو گروه تیماری تمایل به معنی‌داری داشت. تفاوت معنی داری در فراسنجه های خونی مرتبط با عملکرد کبدی در بین تیمارهای آزمایشی دیده نشد. بطوریکه میزان کلسترول، بیلی روبین و آلبومین پلاسمای خون در گروه گاوهای تغذیه شده از سدیم سلنیت در مقایسه با گروه گاوهای تغذیه شده از نانو ذرات سلنیم تفاوت معنی‌داری نداشتند. همچنین وقتی مقادیر این فراسنجه‌ها در فرمول شاخص عملکرد کبدی قرار گرفتند اختلاف معنی داری در بین گاوها در رابطه با شاخص عملکرد کبدی مشاهده نشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جیره همراه با نانو ذرات سلنیم اثر مثبت بر روی محتوی پروتئین شیر داشت. همچنین با نگاه اجمالی بر نتایج فراسنجه‌های خونی، هیچ اختلاف معنی‌داری بر روی فراسنجه‌های خونی گاوهای تغذیه شده از سلنیم با منبع نانو یا سدیم سلنیت مشاهده نشد. به نظر می‌رسد با توجه به پیچده‌گی‌های متابولیکی که گاوهای شیری در دوره انتقال و دور تازه زایی تجربه می‌کند قضاوت بر اینکه این نانوذرات بتوانند اثر مثبت یا منفی بر روی عملکرد متابولیکی و نهایتاً عملکرد تولیدی بگذرند قابل تامل بوده و نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر در تغذیه نانو ذرات سلنیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of selenium difference sources on the blood parameters associated with the inflammation statues of fresh Holstein dairy cow

نویسندگان [English]

  • sadegh hashemi 1
  • kamran rezayazdi 2
  • mahdi ganjkhanlou 2
  • abolfazl zali 2
  • ronak rafipour 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

The transition period for a dairy cow is from 3 to 2 weeks prepartum until 2 to 3 weeks postpartum. Transition cow nutrition and management have received much attention in the research and popular-based literature in recent years because of the recognition of its importance in the productivity and health of cows. Also, Application of different source of minerals and their metabolism performance a current issue in animal science and research centers. The objective of this study was to selenium nanoparticles synthesis and investigate its effect compared with selenium source of sodium selenite on milk yield and composition and the blood parameters associated with inflammation and energy statues of Holstein dairy cow dairy cows. In this study 16 Holstein cows were selected (days in milk 5 ± 2) and assigned them randomly within one of the two experimental treatments in tie-stall pens for 35 days. These treatments were including: 1) diet with sodium selenite source (0.3 ppm sodium selenite), and 2) diet with selenium nanoparticles (0.3 ppm selenium nanoparticles). Milk yield and composition were measured for all cows. Blood parameters, including albumin, bilirubin, total cholesterol, beta hydroxide butyrate acid, non-esterified fatty acid, glucose, total protein, globulin and blood urea nitrogen, were collected at 3day intervals in 1, 14, 30 periods of experiment. Also, liver functionality index of cows was calculated. Except of milk protein percentage, no significant differences were observed in milk yield and composition. Milk protein percentage of cows was higher fed with diet with selenium nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet (P-Value=0.05). There was no significant difference in plasma urea concentration between the two treatments in the present experiment. However, numerically plasma urea was lower in cows fed with diet with selenium nanoparticles compared to cows fed with sodium selenite diet. Statistically, blood plasma total protein of cows (P-Value=0.06) and globulin (P-Value=0.1) tended to significant. There was no significant difference in blood parameters related to liver function among experimental treatments. As there was no significant difference in serum cholesterol, bilirubin and albumin in blood plasma in cows fed from diet with sodium selenite compared to cows fed from diets with selenium nanoparticles. When the values of these parameters were placed in the formula of the liver functionality index. The results of the present experiment showed that diet with selenium nanoparticles had a positive effect on milk protein. Also, a glance at the results of blood parameters revealed no significant differences in blood parameters of cows fed selenium with nanoparticles or sodium selenite source. It seems, due to experience the metabolic complexity of dairy cows during the transition and fresh periods, judgment must be thinkable in order that nanoparticles can have a positive or negative effect on the metabolic function and ultimately the production performance, and it is necessary to study further studies on the nutrition of selenium nanoparticles in dairy cows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selenium nanoparticles
  • Fresh dairy cows
  • blood parameters
  • milk yield and composition