تأثیر جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه و هیستوموفومتری روده بره‌های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

3 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

4 ایران، کرمانشاه، استادیار گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی ، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

چکیده
سابقه ومطالعه جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر تغذیه بره‌های پرواری
چکیده
سابقه و هدف: استفاده از کاه برنج در تغذیه بره‌های پرواری علاوه بر افزایش حاشیه سود تا حدی به پاک‌سازی محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. مطالعات نشان داده است که امکان جایگزینی یونجه (30 درصد جیره) با کاه برنج بدون تأثیر سو بر عملکرد رشد بره وجود دارد. همچنین اثر سطوح مختلف کاه برنج بر تخمیر شکمبه بزهای درحال رشد و گاوهای شیری نیز بررسی شده است . با توجه به تولید کافی کاه برنج در بسیاری از مناطق کشور و گران بودن علوفه هدف از این مطالعه؛ بررسی امکان جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم و تاثیر آن بر صفات رشد، تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزآیی؛ فراسنجه‌های خونی و هیستوموفولوژی روده بره‌های پرواری بود.

مواد و روش‌ها: به منظور مطالعه جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر تغذیه بره‌های پرواری؛ تعداد 28 رأس بره‌ی نر سنجابی با میانگین وزن 30 کیلوگرم در چهار گروه 7 رأسی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی تقسیم‌بندی شدند. جیره هر چهار تیمار با نسبت 30 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره بود. بره‌های آزمایشی به ترتیب گروه شاهد 30 درصد کاه گندم، گروه دوم 30 درصد کاه برنج، گروه سوم که شامل 15 درصد کاه برنج و 15 درصد کاه گندم، و گروه چهارم 30 درصد کاه برنج غنی‌شده با اوره مصرف داشتند. صفات عملکرد رشد، قابلیت هضم خوراک، فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت پروتوزوآیی و خونی و هیستومورفومتری روده در طی دوره‌ی پروار اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جایگزینی سطوح مختلف کاه برنج اثر منفی بر عملکرد رشد بره‌ها نداشت، در فراسنجه‌های تخمیر تنها باعث افزایش گاز تولیدی (قابلیت هضم) شکمبه شد. تیمار 30 درصد کاه برنج فرآوری شده باعث کاهش میزان قابلیت هضم پروتئین خام جیره شد. در فراسنجه‌های خونی تنها پروتئین کل خون بره‌های دریافت‌کننده همه تیمارهای دریافت کننده برنج بهبود یافت. افزودن سطوح مختلف کاه برنج باعث بهبود فراسنجه‌های هیستو مورفومتری روده کوچک شد. جمعیت کل پروتوزوآی شکمبه بره‌های دریافت‌کننده جیره همه سطوح مختلف کاه برنج افزایش نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج کلی نشان داد که کاه برنج را می‌توان در تغذیه بره‌های پروار بدون هیچ گونه تاثیر منفی بر دام استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: کاه برنج، بره، صفات رشد، فراسنجه‌های خونی، قابلیت هضم، هیستومورفومتری روده.
مطالعه جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر تغذیه بره‌های پرواری
چکیده
سابقه و هدف: استفاده از کاه برنج در تغذیه بره‌های پرواری علاوه بر افزایش حاشیه سود تا حدی به پاک‌سازی محیط زیست نیز کمک خواهد کرد. مطالعات نشان داده است که امکان جایگزینی یونجه (30 درصد جیره) با کاه برنج بدون تأثیر سو بر عملکرد رشد بره وجود دارد. همچنین اثر سطوح مختلف کاه برنج بر تخمیر شکمبه بزهای درحال رشد و گاوهای شیری نیز بررسی شده است . با توجه به تولید کافی کاه برنج در بسیاری از مناطق کشور و گران بودن علوفه هدف از این مطالعه؛ بررسی امکان جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم و تاثیر آن بر صفات رشد، تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزآیی؛ فراسنجه‌های خونی و هیستوموفولوژی روده بره‌های پرواری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of replacing rice straw with wheat straw on growth performance , digestibility, fermentation parameters and intestinal histomorphometry in Fattening lambs

نویسندگان [English]

  • Saeid Safari 1
  • Mohammad ebrahim Nooriyan soroor 2
  • Mohammad mahadi Moeini 3
  • Nader Goodarzi 4
1 Master's degree, Animal Science Department, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Animal Science Department, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Associate Professor, Animal Science Department, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 ایران، کرمانشاه، Assistant Professor, Department of Basic Sciences and Pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Razi University, Kermanshah, I.R of Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Studies has been shown that the replacement of % 30 rice straw with alfalfa hay had no adverse effect on lamb grow performance also it had been shown on the goat and cow performance. The use of rice straw decreases the ration prices also it reduces environmental pollution.
The goal of this study was to indicate the effect of replacing rice straw with wheat straw on the fattening lamb performance, rumen fermentation, protozoa population and some blood parameters.

Materials and methods: In this research, the effect of replacing rice straw with wheat straw on the fattening lamb feeding has been investigated. The 28 male lambs, with an average weight of 30kg, have been divided into four groups of eight animals. The sample lambs in four groups have different accesses to rice straw and wheat straw as follows: the control group has access to 70% concentrate with 30% wheat straw; the second group has access to 70% concentrate with 30% rice straw; the third group has access to 70% concentrate with 30% straw (including 15% rice straw and 15% wheat straw); and the fourth group has access to 70% concentrate and rice straw enriched with urea. The feedstuffs characteristics, weight gain, feed digestibility, rumen fermentation, and blood parameters of lambs during the fatting season have been measured.
Results: The results show that replacement of different levels of rice straw has no negative effect on the final weight, daily weight gain, feed conversion coefficient, dry matter intake, and economic coefficient of fattening lambs; Besides, this replacement has led to a significant increase in ruminal gas (digestibility) in squirrel lambs. Dry matter percentage, raw fat, protein, and ration consumed NDF of squirrel lambs did not affect by replacement of different levels of rice straw. However, the addition of 30% of refined straw has led to a considerable reduction in digestibility of the raw protein ration of squirrel lambs. The overall protein of lambs’ blood who received the ration consisted of 30% rice straw, 15% rice straw+15% wheat straw, and 30% wheat straw was enhanced. However, no change was observed in blood urea nitrogen, cholesterol, triglyceride, and glucose blood. The small intestinal histomorphometry parameters were improved by the addition of different levels of rice straw. The lambs receiving ration including 15% rice straw+15% wheat straw and 30% refined wheat straw, have higher Dasytricha, Entodiniinae, Diplodiniinae, and Ophrioscolecinae populations than the lambs receiving the control ration. Also, adding different levels of rice straw to lambs’ ration has led to a significant increase in total rumen Protozoa.
Conclusion:The overall results indicate that the rice straw can be utilized in fattening lambs’ ration without affecting the livestock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood Parameters
  • Digestibility
  • Growth Characteristics
  • Intestinal Histomorphometry
  • Rice Straw
Abd El-Razik, M.I., Abd-Elrahman, G.A. and Ayyat, M.S. 2012. Effect of biological and chemical treatments of rice straw on lamb performance. Zagazig Journal Agriculture Research, 39(4): 655-664.
Ayala, O.J., Mendoza Martinez, J.G., Barcena, G.R. and Gonzalez, M.S. 1994. Effect of addition of Saccharomyces cervisiae and urea-molasses on in vivo and in situ digestibility in diets for sheep based on sesame straw.Veterinary Mexico, 3: 221-226.
Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2005. Official Methods of Analysis, 18th ed. AOAC international, Gaithersburg, Maryland, USA.
Balasta, M.L.F.C., Perez, C.M., Villareal, C.P., Lott, J.N.A. and Roxas. D.B. 1989. Effects of silica level on some properties of Oryza sativa straw and hull. Canadian Journal Botany, 67:2356-2363.
Baldwin, R.L., Mcleod, K.R., Klotz, J.L. and Heitmann, R.N. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre-and postweaning ruminant. Journal Dairy Science, 87(Suppl): E55-E65.
Baneshi. H., Mohammadabadi, T., Mirzadeh, Kh. and Ghaseminejhad, M. 2018.The effect of processing sesame straw with low steam pressure and chemical materials on digestibility and fermentation, protozoa population, rumination and some blood parameters of Arabi sheep. Animal production, 19(4): 765-775.
Barnet, A.J. G.  and Reid, R.L. 1957. Studies on the production of volatile fatty acids from grass by rumen liquor in an artificial rumen. I. The volatile fatty acid production of fresh grass. Journal of Agriculture Science, 48: 315-321.
Broderick, G.A. and Kang, J. H. 1980. Automated simultaneous determinations of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal Dairy Science, 63: 64-75.
Chen, X., Wang, J., Wu, Y. and Liu, J. 2008. Effects of chemical treatments of rice straw on rumen fermentation characteristics, fibrolytic enzyme activities and populations of liquid-and solid-associated ruminal microbes in vitro. Animal Feed Science and Technology. 141: 1-14.
Dehority, B.A. 2003. Rumen Microbiology. Nottingham University Press, Nottingham.UK.
Fimbres, H., Kawas, J.R., Hernandez-Vidal, G., Picon-Rubio, J.F. and Lu, C.D. 2002. Nutrient intake, digestibility, mastication and ruminal fermentation of lambs fed finishing ration with various forage levels. Small Animal Research, 43: 275-281.
Garrett, W.N., Walker, H.G., Kohler, G.O. and Hart, M.R.1979. Response of ruminants to diets containing sodium hydroxide or ammonia treated rice straw. Journal of Animal Science, 48(1): 92-103.
Gorocica-Buenfil, M.A. and Loerch, S.C. 2005. Effect of cattle age, forage level, and corn processing on diet digestibility and feedlot performance. Journal of Animal Science, 83: 705-714.
Khairul Alam, M., Ogata,Y., Sato,Y. and Sano,H .2016. Effects of rice straw supplemented with urea and molasses on intermediary metabolism of plasma glucose and Leucine in Sheep. Asian Australian Journal Animal Science. 29(4): 523-529.
Lu, C.D., Kawas, J.R. and Mahgoub, O.G. 2005. Fiber digestion and utilization in goats. Small Ruminant Research, 60: 45-52.
MacDonald, R.S. 1999. The role of insulin-like growth factors in small intestinal cell growth and development. Hormon Metab. Research, 31(2–3): 103–113.
Menke, K. H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development. 28: 7-55.
Mousavi, G.H., Fatahnia, F., Mohammadzadeh, H. and Doosti, A. 2014.  Effect of treating rice straw with urea on chemical composition and degradability using nylon bags method. Journal Animal Science Research. 21(4): 139-151.
NRC.2007. Nutrient Requirements of Small Ruminanants. Sheep, Goats, Cervids, and new world camelids.National Acadrmy Press,Washington, D.C.
Ren, W., Zhao, F.F., Zhang, A.Z., Jiang, N., Wu, Q., Qi, L., Liu, X.M., Yang, K., Liu, W., Zhu, S., Wang, L.X. and Mu, Y. 2016. Gastrointestinal tract development in fattening lambs fed diets with different amylose to amylopectin ratios. Canadian Journal Animal Science. 96:425-433.
Salama, R., Salman, F.M., Safwat, M.A., Soliman, S.M. and El-Nomeary, Y.A. 2011. Chemical, biological and biochemical treatments to improve the nutritive values of sugarcane bagasse (SCB): 2- In vivo studies to evaluate the nutritive values of untreated and treated SCB. Life Science Journal, 8(4): 327-337.
Shen, H. Sh., Ni, D. B. and Sundstøl, F. 1998. Studies on untreated and urea-treated rice straw from three cultivation seasons. 1. Physical and chemical measurements. Animal Feed Science Technology, 73: 243-261.
SPSS Darren George, Paul Mallery .2016. SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference 14th Edition.
Tang, S.X., Jiang, H.L. Zhou, C.S. and Tan, Z.L. 2005. Effects of different forage species on in vitro gas production characteristics. Acta Prataculturae Sinica, 14: 72-77.
Tang, S.X., Tayo, G.O., Tan, Z.L., Sun, Z.H., Wang, M., Ren, G.P. and Han, X.F. 2008. Use of in vitro gas production technique to investigate interactions between rice straw, wheat straw, maize Stover and alfalfa or clover. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 21(9): 1278-1285.
Van Soest, P. J., 2006. Rice straw, the role of silica and treatments to improve quality. Animal Feed Science Technology, 130: 137-171.
Vercoe, E.P., Makkar, H.P.S. and Schlink, A.C .2010. In vitro screening of plant resources for extra nutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies (Ed.), In Vitro Screening of Feed Resources for Efficiency of Microbial Protein Synthesis, (pp. 6-144). New York: Springer.
Wang, M., Zhao, X.G., Tan, Z.L., Tang, S.X., Zhou, C.S., Sun, Z.H., Han, X.F. and Wang, C.W. 2010. Effects of increasing level of dietary rice straw on chewing activity, ruminal fermentation and fibrolytic enzyme activity in growing goats. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23(8): 1022-1027.
Wang, Y.H., Wang, F.N., Yu, Z.P., Yao, J.H., Zan, L.S. and Yang, F.X. 2009. Effect of dietary starch on rumen and small intestine morphology and digesta pH in goats. Livestock Science, 122(1): 48-52.
Zhao, X.G., Jiang, H.L., Sun, Z.H., Tang S.X., Zhou, C.S. Cong, Z.H., Tayo, G.O. and Tan, Z.L. 2007. Effect of rice straw in the diet for growing goats on site and extent of digestion and N balance. Journal Animal Feed Science and Technololgy, 16: 379-388.
Zinn, R.A., Plascencia. A. and Barajas, R. 1994. Interaction of forage level and monensin in diets for feedlot cattle on growth performance and digestive function. Journal of Animal Science, 72: 2209-2215.