دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-144