دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1396 
2. تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده

صفحه 15-28

10.22069/ejrr.2017.13084.1543

امیر اکبری افجانی؛ حمید امانلو؛ :ابوالفضل زالی؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو


6. بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه

صفحه 71-86

10.22069/ejrr.2017.13345.1554

محسن کاظمی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ آمنه اسکندری تربقان