دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-204 
5. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه

صفحه 91-118

10.22069/ejrr.2017.11770.1479

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


6. بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

صفحه 119-132

10.22069/ejrr.2016.11799.1480

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار