دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-202 
6. مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم

صفحه 81-96

مجتبی زاهدی فر؛ حسن فضائلی؛ ابوالفضل عباسی؛ ناصر تیمور نژاد


7. جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان

صفحه 97-108

وحیده وحدت منش؛ داریوش علیپور؛ محمد یوسف علیخانی؛ حسن علی عربی


8. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

صفحه 109-126

علیرضا شهدادی؛ سعید حسنی؛ داوود علی ساقی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا اقبال؛ عطیه رحیمی


10. برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی

صفحه 143-156

بهاره طاهری؛ سیما ساور سفلی؛ بهاءالدین عالم زاده؛ محمدرضا مشایخی


11. برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

صفحه 157-176

کیان پهلوان افشار؛ مختار علی عباسی؛ مهدی امین افشار؛ محمود وطن خواه؛ حسن صادقی پناه