دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-128 
5. بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین

صفحه 75-92

علیرضا هروی موسوی؛ محسن دانش مسگران؛ تکتم وفا