موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد-مولکولی
بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن‎های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش‎های مغانی، افشاری و بلوچی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-84

10.22069/ejrr.2023.21516.1908

رضا توحیدی؛ علی جوادمنش؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ کمال قاسمی بزدی


آنالیز بیوانفورماتیکی ژن‌های کاندید موثر بر چند قلوزایی و تولید شیر در بز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118

10.22069/ejrr.2023.21636.1910

بهرام افضلی‌تلخک؛ محسن قلی زاده؛ سید حسن حافظیان؛ مهدی اسماعیلی فرد


بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 17-30

10.22069/ejrr.2018.10018.1412

مهدی عباسی فیروزجایی؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهر بابک؛ رسول خدابخش زاده


امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری

دوره 5، شماره 3، آذر 1396، صفحه 69-86

10.22069/ejrr.2017.13707.1570

هوشنگ دهقان زاده؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مصطفی قادری زفره ای؛ حسن توکلی؛ سعید اسماعیل خانیان


بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

دوره 4، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 119-132

10.22069/ejrr.2016.11799.1480

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 17-34

10.22069/ejrr.2017.10479.1438

زهرا سجادی زرجانی؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-37

فاطمه کاظمی برزل آباد؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ فیروز صمدی؛ داوود علی ساقی


تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 137-148

سونیا زکی زاده؛ هادی غلامی؛ رضا وکیلی؛ محسن قدس روحانی